Bizi Takip Edin

MEGİP NEDİR?
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında iş gücü piyasasının talep edilen niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesi için kamu-özel (şahıs ve tüzel kişilikler) sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitim ve kursları düzenleyerek  istihdama katkıda bulunan bir eğitim protokolüdür.
Eğitime katılacak kursiyerlere; Kursiyer Zaruri Gideri, Genel Sağlık Sigortası, İş Kazası ve Meslek Hastalığı primleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır.
MEGİP PROTOKOLÜ
AKTİF İŞ GÜCÜ YÖNETMELİĞİ
MEGİP UYGULAMA GENELGESİ
MEGİP BAŞVURU EVRAKLARI
a) Megip Ön Talep Dilekçesi (İndirmek için tıklayın)
b) MEGİP İşveren Taahhütnamesi (indirmek için tıklayın),
c) Hizmet sağlayıcı türüne göre; Ticaret Sicil Gazetesi, birlik veya oda kaydı belgesi aslı-fotokopisi,
d) Talep sahibinin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir imza sirküleri aslı-fotokopisi,
e) Ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi,
f) Eğitim modülü ve Eğitim planı*
g) Eğiticilere ait Öz geçmiş ve bununla ilgili belgeler,
ğ) Detaylı bilgi için İşveren Danışmanınızla iletişime geçebilirsiniz.
*Eğitim modülü ve Eğitim planının her sayfası hazırlayan yetkili kurum (Üniversite veya Meb tarafından hazırlanan) tarafından imzalı ve son kısım ise hazırlayanın imza/kaşe ve tarih içerecek şekilde hazırlanması gerekir. Ayrıca yetkili kurum tarafından üst yazı yazılması gerekir.

MEGİP HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş birliği Protokolü’nün (MEGİP) Amaç ve Kapsamı Nedir?
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Arasında İş Gücü Piyasasının Talep Edilen Niteliklerde İş Gücünün Yetiştirilmesi İçin Kamu-Özel (Şahıs ve Tüzel Kişilikler) Sektör İşbirliğinde Teorik ve Uygulamalı Eğitimlerin Birleştirilmesini İçerecek Şekilde Mesleki Eğitim ve Kursları Düzenleyerek İstihdama Katkıda Bulunan Bir Eğitim Protokolüdür.
Kontenjan Talebi Nasıl Yapılacak?
İşverenler Çalışan Sayılarının %50’sine Kadar Kontenjan Talebinde Bulunabilecektir.
Kontenjan Hesaplaması Nasıl Yapılacak?
Kontenjanlar; Mesleki Eğitimin Başlama Tarihi İtibariyle Aynı İl Sınırları İçerisinde, Aynı İşverene Bağlı İşyerlerinde Mesleki Eğitimin Başladığı Tarihe Ait Fiili Çalışan Sayısını Gösteren Belgede Yer Alan Çalışan Sayısı Üzerinden, Kontenjan Oluşturmak Suretiyle Belirlenir.
Kontenjan Hesaplamasında İstisnai Durum Nedir?
Yüz ve Üzeri Çalışana Sahip Yeni Açılan Firmalarda Kontenjan Sınırlaması Olmayacaktır. 01.01.2018 Tarihi de Dahil Olmak Üzere Bu Tarihten İtibaren Tescil Edilen Firmalar Yeni Açılan Olarak Değerlendirilecektir.
Bir Meslekte En Az Kaç Kişilik Talep Olması Gerekir?
Bir Meslekte En Az 5 Kişilik Talep Olması Halinde Değerlendirme Yapılacaktır.
Türk Meslekler Sözlüğünde Benzer Dörtlü Kodlu Mesleklerde Talepler Nasıl Değerlendirilir?
İl Çalışma Grubu Tarafından Uygun Bulunmak Kaydıyla Türk Meslekler Sözlüğünde Benzer Dörtlü Kodun Olduğu Mesleklerde Talep Olması Halinde Söz Konusu Talepler Birleştirilerek Mesleki Eğitim Düzenlenebilecektir. Talepler Birleştirilirken Eğitim Modüllerinin İçerikleri Dikkate Alınarak Karar Verilecektir.
Eğitimler Nasıl Düzenlenecek?
Eğitimler Teorik Eğitim ve Uygulamalı Eğitim Olmak Üzere İki Aşamalı Gerçekleşecektir.
Teorik Eğitim Kişi Sınırlaması Mevcut mu?
Teorik Eğitim Bölümünde Sınıftaki Kursiyer Sayısı 25’i Geçemez.
Birden Fazla Firma Aynı Meslekte MEGİP Açabilir mi?
Evet Birden Fazla Firma Aynı Meslekte MEGİP Açabilir. Teorik Eğitim Oda ve Borsa Tarafından Belirlenen Eğitim Mekânında veya İşyerinde, Uygulamalı Eğitim İse Talepte Bulunan İşyerinde Gerçekleşecektir.
MEGİP Düzenleyebilmek İçin Eğitim Modülü ve Eğitim Planı Gerekli midir?
Evet MEGİP Düzenlemenin Ön Koşullarından Bir Tanesi Teorik ve Uygulamalı Eğitimi İçerecek Şekilde Hazırlanan ve Güncel Olan Eğitim Modülü ve Eğitim Planının Temin Edilmesi Gereklidir.
Eğitim Modülü ve Planı Nasıl Temin Edilebilir?
Talepte Bulunan Firma Milli Eğitim Bakanlığı veya Üniversiteden Eğitim Modülünü ve Eğitim Planını Hazırlattırır.
Eğitim Süresi Ne Kadar Olmalıdır?
Meslek Eğitimlerin Günlük En Az 5 En Fazla 8 ve Haftada 6 Günü Geçmemek Üzere, Haftalık En Az 30 En Fazla 45 Saat Olması Gerekmektedir.
Eğitimin Toplam Süresi Ne Kadardır?
Eğitimin Toplam Süresi 160 Fiili Günü Geçemez.
Program Sonunda Kursiyerlere Sertifika Verilir mi?
Evet Program Sonunda Yüklenici Tarafından Yapılan Yazılı ve/veya Uygulamalı Sınavlarda Başarılı Olan Adaylara İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü veya Üniversite Tarafından Kurs Bitirme Belgesi veya Sertifika Verilir. Yüklenici Firmanın Programın Sona Ermesinden İtibaren En Geç 10 İşgünü İçinde Sınavının Yapılmasını Temin Etmesi Gereklidir.
Verilen Sertifika Mesleki Yeterlilik Belgesi Yerine Geçer mi?
Hayır Mesleki Yeterlilik Belgesi Gerektiren Mesleklerde MEGİP Düzenlenebilir, Ancak Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu Tarafından Yapılacak Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Sonucunda Başarılı Olanlara Mesleki Yeterlilik Belgesi Verilir.
Firmaların İstihdam Yükümlülüğü Var mıdır?
Evet Firmaların Mesleki Eğitimin ¼ Süresinin Bitiminde Eğitime Devam Eden Kursiyerlerin En Az %50’si 120 Günden Az Olmamak Üzere En Az Fiili Mesleki Eğitim Süresi Kadar Talepte Bulunan İşverene Ait İşyerlerinde Sınav Sonucunun Açıklandığı Tarihten İtibaren En Geç 30 Gün İçinde İşe Başlatılmak Şartıyla İstihdam Edilir.
İstihdam Edilecek Kişi Sayısının Hesaplanması Nasıl Olacaktır?
İstihdam Edilecek Kişi Sayısının Hesaplanmasında Küsuratlar Bir Üst Sayıya Tamamlanacaktır.
İş Birliği Kapsamında Birden Çok Firmanın Birleşip Açılan Programlarda İstihdam Yükümlülüğü Nasıl Olacaktır?
Her Firmanın İstihdam Yükümlülüğü Ayrı Ayrı Hesaplanacaktır.
Kursiyerlerin İstihdamı Kabul Etmemesi veya İstihdam Edilenlerin Ayrılması Durumunda İstihdam Yükümlülüğü Nasıl Olacaktır?
İstihdam Yükümlülüğünün, Ayrılmayı Takip Eden 30 Gün İçinde Mezun Kursiyerler Arasından, Yeterli Olmaması Halinde Diğer Kursiyerler Arasından, Bunun da Yeterli Olmaması Halinde İşverenlerin Yazılı Talebi Sonucunda İl Müdürlüğünce En Geç 3 İşgünü İçinde Gönderilen Liste Dikkate Alınarak Aynı veya Yakın Mesleklerde Eğitim Almış Kişiler Öncelikli Olmak Üzere, Kuruma En Geç İstihdamın Başlama Tarihi İtibariyle Kaydolmuş Kişiler Arasından Eğitim Verilen Meslekte Tamamlanması Gerekmektedir.
MEGİP Sonucunda Hiç Kursiyer Kalmaması Halinde İstihdam Yükümlülüğü Nasıl Olacaktır?
Mesleki Eğitiminde Hiç Kursiyer Kalmaması veya İstihdam Gerçekleştirilecek Sayıdan Daha Az Kursiyer Kalması Halinde Önceki Maddede Açıklanan Süreç Takip Edilerek İstihdam Yükümlülüğünü İŞKUR’a Kayıtlı İşsizler Arasından Yerine Getirmek Zorundadır.
İstihdam Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Durumunda Uygulanan Yaptırım Nedir?
İstihdam Yükümlülüğünün Süresi İçinde Hiç Yerine Getirilmemesi Halinde; İşveren Tarafından İstihdam Edilmesi Gereken Kursiyerler İçin Ödenen Sigorta Primleri ve Kursiyer Zaruri Giderleri ve İşverene Yapılan Tüm Giderler Yasal Faiziyle Birlikte İşverenden Alınır ve İşveren ile 24 Ay Süresince Hizmet Alımı ve İş Birliği Kapsamında Sözleşme veya Protokol İmzalanmaz.
İstihdam Yükümlülüğünün Süresi İçerisinde Eksik Gerçekleşmesi Halinde Yaptırım Uygulanır mı?
Süresi İçinde Eksik Gerçekleştirilmesi Halinde; İşveren Tarafından İstihdam Edilmesi Gereken Kursiyerler İçin Ödenen Sigorta Primleri ve Kursiyer Zaruri Giderleri ve Toplam Kurs Giderinin, İstihdam Edilmesi Gereken Kursiyer Sayısına Bölünmesi ile Bulunan Meblağın İstihdam Edilmeyen Kursiyer Sayısı ile Çarpımı Sonucu Bulunan Tutar, Yükleniciden/İşverenden Geri Alınır veya Varsa Bunların Alacaklarından Mahsup Edilir.
Kursiyerelere Yaptırım Uygulanıyor mu?
Evet Kursiyerlerin İş Birliği ve/veya Kursiyer Taahhütnamesine Aykırı Davranması Durumunda 24 Ay Yasaklı Duruma Getirilmektedir.
MEGİP’te Eğitici Giderleri Karşılanıyor mu?
Evet Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Çalışan ve Yükseköğrenim Kurumuna Bağlı Çalışan Eğiticilere Tabii Oldukları İlgili Mevzuatlar Çerçevesinde Ödeme Yapılmaktadır.
Kursiyer Zaruri Giderleri Karşılanacak mı?
Kurs Süresince İşsiz Olan Kursiyerler İçin Günlük 108,68 TL, İşsizlik Maaşı Alan Kursiyerler İçin Günlük 81,51 TL Olacak Şekilde Kursiyerlerin Banka Hesaplarına Ay Sonunda Ödeme Yapılacaktır. (Belirtilen Tutarlar 10.08.2021 tarihinde geçerli olan tutarlardır)
Sağlık Giderleri Karşılanacak mı?
Kurs Süresince Kursiyerlerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Genel Sağlık Sigortası Primleri Karşılanabilecektir.
Temrin Giderleri Karşılanacak mı?
Teorik Eğitim Sırasında Kullanılarak Tüketilen ve Demirbaş Niteliği Taşımayan Malzeme Giderleri Karşılanabilir.